Referat af visionsgruppemøde 25/4 2024

Kort orientering omkring ”Proces for udvikling af helhedsplan for Aarhus Sejlklub”.
Kort referat af møde den 25. april. 2024.
Fremmødte fra arbejdsgruppen: Signe, Michael, Per, Kasper, Torben, Martin, Hans, Povl, Ulla
Hans startede mødet med at orientere om at vi har valgt at tilknytte Ulla Kjærvang som facilitator til processen. Herefter kort præsentation af arbejdsgruppens fremmødte og Ulla.
Arbejdsgruppen drøftede på baggrund af oplæg fra Ulla hvorledes processen bedst kan organiseres og gennemføres. Der var enighed om at bruge perioden frem til sommerferien på at forme en overordnet vision og målsætning for klubben set med et 15-20 års perspektiv. 
Arbejdsgruppen fandt det bedst at denne former et oplæg / forslag som derefter skal drøftes bredt. 
Vision og målsætning er vigtig i processen, da denne vil sætte rammerne for behov og prioritering 
Efter sommerferien vil der blive fokuseret på placering/logistik, arealbehov, rumdisponering osv. 
På arbejdsgruppens vegne
Povl Friis