Vedtægter for Aarhus Sejlklub

§ 1. Sejlklubbens navn og hjemsted.

1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club.

§ 2. Klubbens formål.

1. Klubbens formål er at:

 • fremme interessen for sejlsport som sportsgren
 • opnå gode betingelser for udøvelse af sejlsport
 • virke for godt sømandsskab og sikkerhed til søs
 • afholde sejladser
 • fremme et fællesskab blandt medlemmerne
 • lette adgangen til at dyrke sejlsport for interesserede unge og begyndere

§ 3. Medlemsskab af organisation.

1. Klubben er medlem af Dansk Sejlunion, og tilsluttet Dansk Sejlunions Østjyllandskreds.

§ 4. Optagelse af medlemmer.

1. Anmodning om optagelse som medlem rettes skriftligt til bestyrelsen. Medlemsskab træder i kraft, når første kontingent er indbetalt.

2. Klubben optager medlemmer i følgende afdelinger:

 • Afdeling 1: Bådejere.
 • Afdeling 2: Øvrige aktive medlemmer over 18 år.
 • Afdeling 3: Støttemedlemmer.
 • Afdeling 4: Optimistsejlere og juniorer under 18 år.
 • Afdeling 5: Æresmedlemmer.
 • Afdeling 6: Familie til medlemmer under 18 år (og som er aktivt sejlende)

3. Optagelse af umyndige medlemmer af klubben (afd. 4) kræver skriftligt samtykke fra forældre/værge.

4. Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer. Udpegning af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på en generalforsamling. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

§ 5. Kontingent og arbejdspligt.

1. Medlemskontingentet fastsættes hvert år på klubbens ordinære generalforsamling i januar måned. Kontingentet opkræves helårsvis og gælder for perioden 1. februar til 31. januar. Kontingentet er forfaldent til betaling 1. marts.

2. Ved indmeldelse efter 1. juli betales halvt kontingent for den indeværende kontingentperiode.

3. Har et medlem ikke senest 1. marts betalt kontingent, pålægges et strafgebyr på 10 % af kontingentet.

4. Medlemmer af klubbens afdelinger 1, 2 og 4 er pligtige til at yde 5 timers arbejdsindsats årligt til løsning af nærmere angivne opgaver for klubben. Det enkelte medlem kan, i stedet for arbejdspligten, vælge at betale et supplerende medlemskontingent. Nærmere retningslinier for arbejdspligtens administration og det evt. supplerende kontingents størrelse fastsættes af bestyrelsen.

5. Bestyrelsen er, af hensyn til særlige behov i forbindelse med klubbens aktiviteter, bemyndiget til at definere andre kontingenttyper, som dækker tidsbegrænsede medlemskaber af mindre end et års varighed. Kontingentet skal som minimum udgøre en procentuel del af helårskontingentet, set i forhold til den periode det gælder. For sådanne medlemskaber er vedtægternes § 5, stk. 1 til 4 og § 6, stk. 1 ikke gældende. Medlemskabet ophører automatisk ved medlemsperiodens udløb, henføres ikke til de i § 2 nævnte afdelinger og giver således ikke stemmeret til generalforsamlinger. Bestyrelsen offentliggør sådanne kontingenttyper og formål på forlangende.

§ 6. Udmeldelse og eksklusion.

1. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben inden 1. januar, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent for perioden frem til udgangen af januar, fra hvilket tidspunkt udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på skriftlig bekræftelse.

2. Har et medlem i restance ikke betalt kontingent og strafgebyr inden udgangen af marts og ikke reageret på kassererens henvendelse efter yderligere 8 dage, kan bestyrelsen med 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende på grund af kontingentrestance. Et medlem, der er ekskluderet på grund af kontingentrestance, kan kun optages på ny mod betaling af skyldigt kontingent.

3. Bestyrelsen kan iøvrigt ekskludere et medlem, hvis medlemmets adfærd har skadet klubbens anseelse eller, når andre særlige forhold taler herfor. Bestyrelsen beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

4. Et medlem der er ekskluderet efter stk 3. skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og medlemmet kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion skal behandles på den førstkommende ordinære generalforsamling.

5. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

6. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for eksklusionen.

7. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem på ny ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Hertil kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

§ 7. Ordinær generalforsamling.

1. Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

2. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar måned, indkaldes med mindst 6 ugers varsel med foreløbig dagsorden ved annoncering på klubbens hjemmeside og/eller ved anden skriftlig meddelelse. Endelig dagsorden bekendtgøres med mindst 14 dages varsel ved annoncering på klubbens hjemmeside og/eller ved anden skriftlig meddelelse..

3. Foreløbig dagsorden bekendtgøres med indkaldelsen. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslagene skal optages på den endelige dagsorden. Det skal af den endelige dagsorden fremgå, hvilke forslag der eventuelt kræver kvalificeret flertal for at kunne vedtages..

4. Stemmeret har alle medlemmer af afdeling 1, 2, 4 og 5, der er fyldt 15 år og har været medlem af klubben i de seneste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 8. Dagsorden.

1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Godkendelse af revideret regnskab for det forløbne år.
4. Indkomne forslag.
5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.
6. Valg af formand.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

§ 9. Generalforsamlingens ledelse m.v.

1. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

2. Dirigenten leder generalforsamlingen og bestemmer den måde, hvorpå dagsordenens punkter skal behandles.

3. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, jævnfør dog §6, stk. 6 og 7, §15 og §16. Dirigenten bestemmer, om afstemning foretages ved håndsoprækning eller skriftligt. På begæring af mindst 3 stemmeberettigede medlemmer skal afstemning og valg dog foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

4. Generalforsamlingens beslutninger indføres i et referat, hvori også forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.

1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen med oplysning om hvilke emner, der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes, senest 1 måned efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen, med en dagsorden, der indeholder de ønskede punkter.

2. Om indkaldelsesmåde og meddelelse af dagsorden gælder bestemmelserne i §7.

§ 11. Bestyrelsesvalg.

1. Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.

2. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær, en fartøjsinspektør og yderligere 2 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige. Formanden er på valg hvert år og vælges ved særskilt afstemning. Øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges i én afstemning for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg i lige år og halvdelen i ulige år.

3. Genvalg kan finde sted.

4. Er der ved valg af formand kun én kandidat, er den pågældende valgt uden afstemning. Er der to kandidater, er den kandidat valgt, som får flest stemmer. Står stemmerne lige foretages omvalg. Står stemmerne også ved omvalget lige, foretages lodtrækning mellem de to kandidater. Er der tre eller flere kandidater foretages der efter første afstemning bundet omvalg mellem de to kandidater, der i første afstemning får flest og næstflest stemmer. Står stemmerne mellem nr. 2 og 3 lige efter første afstemning foretages mellem disse to omvalg og evt. lodtrækning, inden anden valgrunde finder sted.

5. Er der ved valg af bestyrelse, valg af bestyrelsessuppleanter og valg af revisorer ikke flere kandidater, end der kan vælges, er de pågældende valgt uden afstemning. Er der flere kandidater, end der skal vælges, kan hvert stemmeberettiget medlem afgive stemme på et antal kandidater svarende til det antal, der kan vælges. Hver sådan kandidat tildeles én stemme. Kandidaterne er valgt i den rækkefølge, deres stemmetal angiver. Er der stemmelighed om den sidste bestyrelsesplads mellem to eller flere kandidater, foretages bundet omvalg mellem disse og evt. lodtrækning jvf. fremgangsmåden ved formandsvalg.

§ 12. Konstituering og tegningsret.

1. Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde.

2. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fastsætter iøvrigt selv sin forretningsorden.

3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede, jævnfør dog § 6.

4. I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

5. Der føres referat af bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

6. Klubben tegnes af formanden og kassereren hver for sig. Ved væsentlige økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb og salg af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

§ 13. Regnskab.

1. Klubbens regnskabsår er 1. oktober til 30. september.

2. Bestyrelsen skal inden 15. december afgive driftsregnskab for det foregående regnskabsår og status pr. 30. september til revisorerne.

3. Driftsregnskab, status, budgetforslag og forslag til kontingentsatser fremlægges i klubhuset senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 14. Revision.

1. På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant, jvf. § 8.

2. Revisorerne skal hvert år i oktober gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15. Vedtægtsændringer.

1. Forandringer af vedtægter kan foretages på en generalforsamling, når det af indkaldelsen klart fremgår, at dagsordenen omfatter forslag til ændringer af vedtægter. Vedtagelse kræver, at mindst 20 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Blanke stemmer medtælles ikke som afgivne stemmer.

2. Såfremt forslaget får tilslutning af mindst 2/3 af de afgivne stemmer jvf. stk 1, men kravet om tilstedeværelse af 20 % af medlemmerne ikke er opfyldt, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der alene kræves to trediedeles flertal af de afgivne stemmer. Blanke stemmer medtælles ikke som afgivne stemmer.

§ 16. Klubbens opløsning.

1. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Blanke stemmer medtælles ikke som afgivne stemmer.

2. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

3. På generalforsamlingen skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes man skal forholde sig til klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre. Dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.

4. I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til fremme af ungdomsarbejdet inden for sejlsport i Aarhus Kommune. I tilfælde af klubbens formelle opløsning i forbindelse med sammenlægning med anden klub kan formuen dog overgå til den nye klubdannelse.

Senest opdateret på ordinær generalforsamling d. 25. januar 2024.