Sejlerskole Bådfører

Bådførerordning

Formålet er, at flere deltagere på sejlerskolen får flere træningssejladser – også uden for undervisningstiden og stævner. Det er hensigten at skabe endnu dygtigere sejlere med kompetencer til forsvarlige og lærerige sejladser på egen hånd. De mange sejltimer giver et større engagement i sejlerskolen og i klubben.

Bådførerordningen gælder både sejlerskolens H-både og Scankapper.

En af mulighederne med bådførerordningen vil være, at flere sejlere får væsentlige egen-erfaringer, som kan give dem modet til på længere sigt evt. at melde sig som nye instruktører i sejlerskolen og dermed danne en fødekæde af nye, kompetente instruktører.

Bådførerne kan også deltage i andre sejladsopgaver for sejlerskolen såsom

 • assistere instruktører til undervisningssejlads
 • være bådførere for sejlerskolen ved forskellige weekendsejladser
 • være bådførere ved introsejladser med nye sejlere
 • være bådførere ved øvelsessejladser til den praktiske del af duelighedsprøven

Kriterier

Bådføreren skal være medlem af Aarhus Sejlklub, have betalt aktivitetsbidrag til sejlads i sejlerskolen og deltage på et undervisningshold.

Bådføreren forpligter sig til at bistå bådsmændene og aflaste ved vedligeholdelse og reparationer af bådene – som “bådsmandsassistent”.

Sejladsområder

Ryes Flak (se plan)
 • sejlads i dagtimer
 • boathandling – uden at møde erhvervstrafik
Kalø Vig (se plan)
 • sejlads i dagtimer med max. to overnatninger
 • navigation – gå i fremmed havn
 • boathandling – møde andre skibe

Krav til bådførerens praktiske sejlerfærdigheder

Bådførerens sejlerfærdigheder skal svare til en tilfredsstillende gennemførelse af sejlerskolens læringsmål for 2.år.

2.årsinstruktører kan indstille en sejler til bådfører efter 2.år, og indstillingen skal godkendes af bådsmanden i forbindelse med gennemgang af sikkerhedsinstruks til båden og efter en prøvesejlads. Bådføreren er derefter kun godkendt til netop den båd, som bådsmanden har godkendt til – og altså ikke andre både af samme bådtype.

Godkendelse til andre både af samme type eller en båd af en anden type kræver en ny gennemgang af sikkerhedsinstruks og en ny prøvesejlads for hver båd.

Krav til besætning og private gæster

Besætningens kompetencer skal være tilstrækkelig til, at båden altid navigeres og behandles med godt sømandskab; især styring, udkig, sejltrim og generel boathandling.

Derfor sejler en bådfører aldrig alene. Besætningen (inklusive bådføreren) er i H-bådene 2-4 personer og i Scankapperne 2-6 personer – ingen natsejlads for bådførere.

En ny bådfører skal sejle sammen med anden bådfører eller med mindst to 2.årssejlere om bord. En ny bådfører må kun sejle med aktive sejlere i sejlerskolen.

En bådfører, der er godkendt til sejlads i Kaløvig Vig, må sejle med sejlere på 1.årsniveau. Private gæster, som ikke er aktive sejlere i sejlerskolen, sidestilles med sejlere på 1.årsniveau. Der må ikke være flere private gæster end sejlerskolesejlere om bord under sejlads.

Godkendelse

Før godkendelse skal bådføreren gennemgå bådens sikkerhedsinstruks med bådsmanden, herunder klargøring af båd, udstyrsliste og tjek af sikkerhedsudstyr samt evt. motor.

Godkendelse til Ryes Flak

Nye bådførere må gerne sejle boathandlingssejladser i dagtimer på Ryes Flak med mindst en anden bådfører eller to 2.årssejlere om bord.

Godkendelse til Kalø Vig

Bådsmanden til den pågældende båd kan godkende en bådfører til at sejle med sejlere på 1.årsniveau i dagtimer i Kalø Vig med overnatning, når bådføreren over for instruktøren/bådsmanden kan gøre rede for at:

 • indhente og forstå betydningen af farvandsudsigter
 • planlægge ruten og udpege rutepunkter som kræver særlig opmærksomhed
 • kende regler for sejlads i det forbudt område
 • anvende havnelodsen
 • møde andre skibe

Bådførerliste

De godkendte bådførere og deres sejladsområder vil fremgå af Sejlerskole Holdsport.

Kalø Vig
 • Claus Weng Petersen (Sirene – Selene)
 • Christian Ulrik Andersen (Sirene – Selene)
 • Thomas Holst Madsen (Sirene – Selene)
Ryes Flak
 • Lise Thomsen (Sirene)
 • Anders Jespersen (Selene)
 • Anders Lunde Jacobsen (Selene)
 • Ronni Høeg Rasmussen (Selene)
 • Mette Giøtz (Selene)
 • Søren Bach (Selene)

Booking af skolebåde

Brug klubbens bådbookingsystem før enhver sejlads.

Bådførere har ret til at benytte bookingsystemet efter 1. maj og kan booke to uger frem.

Bådsmænd og instruktører har ret til at benytte bookingsystemet fra 1. marts og kan booke for resten af sejlsæsonen.

Bådsmænd kan træffe separate aftaler med instruktører og bådførere om sejlads i sommerferieperioden. Sejladserne skal noteres i bookingsystemet.