Parkeringsregler pr. 1. april 2022  

A. Principper

 1. Havnemyndigheden har rådighed over følgende områder, der anvendes til parkering i forbindelse med havnens klubbers foreningsmæssige aktiviteter:

  a. Vinterpladsen på Øst bag bomme/kæder.
  b. Nordligste del af midterpladsen mellem Bugten og AMK, bag ved bommen.
  c. Parkeringsareal ved AMK.
  d. Pladsen foran garagerne ved Kystpromenaden 4.
  e. Del af vinterpladsen ved Krogen.
  f. Opfyldningen ved Træskibshavnen.
  g. Areal ved Træskibsforeningen.
  h. Parkeringsareal ved Bugtens bådhal.
 2. Havnemyndigheden fastsætter reglerne for parkering.
 3. Havnens foreninger kan efter ansøgning gives retten til at udstede P-tilladelser til medlemmerne. Disse P-tilladelser er gyldige i et kalenderår.
 4. Foreningerne skal sikre, at personer der får udleveret parkeringstilladelse er bekendt med reglerne samt at de underskriver vedlagte samtykkeerklæring.
 5. Foreningerne udleverer parkeringstilladelser og foretager registrering i ACCESS. Foreningerne skal i denne forbindelse overholde reglerne i persondataforordningen.
 6. Parkeringstilladelser kan kun udleveres til aktive medlemmer af foreningen. Passive medlemmer, gæster, familiemedlemmer, samarbejdspartnere m.v. henvises til offentlige parkeringspladser. Ved delebilsordninger kan brugere af bilen, som ikke er medlem i en forening, ikke oprettes i ACCESS.
 7. Parkeringskontrol gennemføres i samarbejde mellem Havnemyndigheden og foreningerne.
 8. Foreninger der konstaterer, at et medlem overtræder reglerne gentagne gange eller parkerer i strid med reglerne trods foreningens og/eller Havnemyndighedens henstilling, skal meddele dette til Havnemyndigheden, som suspenderer medlemmets ret til parkering i tre måneder eller ved gentagelse annullerer den.
 9. Såfremt en forening overtræder reglerne i videre omfang, kan Havnemyndigheden suspendere foreningens P-tilladelser i en periode eller helt fratage foreningen retten til at udstede parkeringstilladelser.
 10. Havnemyndigheden kan med tre måneders varsel pålægge foreningerne et gebyr pr. P-tilladelse med henblik på at få dækket udgifterne til P-systemet såsom administration og parkeringskontrol.

B. Regler for dagparkering kl. 06 – 00

 1. De lukkede områder må kun benyttes i forbindelse med foreningsmæssig aktivitet.
 2. Ved ”foreningsmæssig aktivitet” forstås aktiviteter direkte relateret til vand- og sejlsport samt foreningernes administration samt og foreningernes sociale liv.
 3. Man skal opholde sig på havnens område eller være ude at sejle for at kunne benytte områderne til langtidsparkering. Har man ærinder i byen, skal bilen flyttes ud af de lukkede områder. Har man arbejdsplads på havnen, herunder hjemmearbejdsplads på sin båd, kan de lukkede områder ikke benyttes. Undtaget herfor er medarbejderne i Sejlsportscenteret.
 4. Parkering forudsætter registreret parkeringstilladelse synlig i bilens forrude.
 5. Bom skal sikres lukket hhv. kæder skal altid skal sættes på, så områderne er afspærrede, ellers kan alle biler på området få en parkeringsbøde.
 6. Det er ikke tilladt at lukke uvedkommende biler ind på de lukkede områder.
 7. Ved arbejde på en båd på de lukkede arealer, kan der parkeres ved båden, mens der arbejdes på båden.
 8. Ved stævner, årsmøder, åbent-hus o.l. i foreningerne kan arrangøren efter forudgående aftale med Havnemyndigheden henvise deltagere til at benytte de lukkede områder til parkering.

C. Regler for natparkering mellem kl. 00 og 06

 1. Natparkering er tilladt i forbindelse med foreningsmæssig aktivitet såsom sejlads, klubfest el. lign., dog maksimalt 30 nætter om året pr. P-tilladelse.
 2. Ved natparkering skal en særlig nattilladelse udleveret af foreningen være synlig i bilens forrude. Denne tilladelse er et A4-skema med 30 linjer, der udfyldes forud for parkeringen med kuglepen el. lign. – en linje pr. nat. På skemaet angives en specifik årsag til nat-parkeringen. Når nat-tilladelsen er udfyldt, er den brugt for året.
 3. I tilfælde af bortkomst kan P-tilladelsen en gang erstattes af en 10-linjers tilladelse.
 4. Ved uventet sen tilbagekomst fra sejlads, hvorved natparkeringen derved udløber, underrettes foreningen straks pr. e-mail, og nattilladelsen udfyldes efterfølgende af medlemmet. Derved kan en påtale af medlemmet og foreningen undgås.
 5. Nat-parkering af trailere i relation til foreningsmæssig aktivitet er tilladt, såfremt trailernes er registreret jf. havnemyndighedens trailermærkningsordning.
 6. Foreninger kan anmode Havnemyndigheden om særlig tilladelse til natparkering i forbindelse med et arrangement, stævne, fest eller lignende.