Referat – KBU møde 13/02-2017

Tilstede: Peter C, Poul K., Palle H., Hans L., Per H., André S., Jørgen R., Rasmus H.    

1) Nyt fra bestyrelse og øvrige afdelinger – Palle H.
1.1 Orientering af bestyrelse og medlemmer
Det er udfordrende at holde bestyrelsen orienteret, derfor vil Palle H fremover deltage i bestyrelsesmøderne. Samtidig skal medlemmer bedre orienteres vha. referater på hjemmesiden.

1.2 BI møde
Kommunen understreget at det er en aktiv havn for sejlere og ikke til beboelse.
Skiltning på bro 11 opdateres så det er klart at der er forbud mod badning og åben ild og grill. Serviceareal ØST kommer i høring fra d. 3. marts.
Nordhavnside (vestside) har ingen klubhus, men det arbejdes der nu på. Det vil også komme til gavn for ASK medlemmer på denne side af havnen. ASK skal håndtere drift og indbetale ifht. kajmeter.

2) Byggetelte – Poul K., Peter C.
Der er ikke fundet nogen ansvarlig til opgaven om at opsætte telte. Der er opbakning til at hjælpe med selve opgaven fra torsdagsholdet.

3) Turbøjer – Palle H.
Der er lavet en aftale om at give 1500kr til bøjeudvalget. Det skal i budgettet.
Samtidig skal vi forsøge at hjælpe med nogle folk når der arbejdes med turbøjerne.
DS betaler stadig udgifter til materiel, men ikke til brændstof mad osv.

4) Gæstesejlere – Hans L.
Der arbejdes på en ny gæstesejlerbrochure som skal være tilgængelig på havnen og evt. i andre havne. Der er udarbejdet et oplæg i A3 format, men som stadig kan foldes sammen til standard brochure størrelse.
Alle opfordres til at sende feedback tilbage til Hans på det oplæg som blev uddelt på mødet.
Deadline for brochuren er sat til d. 15 maj.
Bugten vil blive gjort opmærksom på arbejdet og evt. tilbudt at deltage. Palle vil spørge Preben (SBA) om de har en repræsentant som har lyst til at deltage.

5) TallyKey – Rasmus H.
Rasmus var på besøg hos TallyKey 9/2 og er helt tryg ved løsningen/firmaet.
Der skal laves en plan for hvad systemet omfatter. Hvilke døre der kommer adgangsstyring til osv.
Der skal afholdes endnu et møde med Bugten.

5) Jollehuset – Palle H.
Vi bør drøfte badehusets fremtid. Hvordan skal jollehuset afvikles efter sejlsportscenteret. Vi kunne begynde at behandle det som et gæstesejlerhus for at opnå at det bliver stående. En kiosk kunne nemt hænge sammen med badehus. På denne måde kunne vi undgå at vores investering går tabt. Samtidig skal vi kunne anvise nye grillpladser efter ny skiltning.

6) Pladsformidling – Per H
6.1) Pladsformidling
Der har været 6-8 frameldinger efter opkrævning – pladserne er afsat.
Der er hele 30 pladshavere som mangler at betale – det er mange. Der kigges på hvordan man vil kunne komme problemet til livs. Det kunne være en opsigelsesdato der skulle overholdes for at kunne frasige sig pladsen for sæsonen.

6.2) Prioritering af venteliste
Prioritering af venteliste er vendt på bestyrrelsesmøde. Her er man enig i at det skal afspejle stratefien og at klassebåde ikke nødvendigvis er det mest hensigtsmæssige ifht. aktivitet i klubben.
Til medlemsmøde vil der blive forsøgt at få en lille diskussion igang omkring emnet for at få noget input. Her vil det igen være med udgangspunkt i strategien.

7) Udlejning af både – Per H.
Vi er blevet bekendt med at både udlejes på hjemmesiden AirBnb. Vi har pt. ingen politikker på området og det er derfor noget der skal diskuteres. Der må kigges på:

 • Brug af klubbens faciliteter
 • Ligheder mellem gæstesejlere og “lejere”
 • Grænser for udlejning – som bolig, som fartøj.

8) Broer – Poul K.
8.1) El og vand
Preben (SBA), forbereder sig på besigtigelse af elanlægget for at sætte sig ind i sine egne forpligtigelser ifb. med den nye aftale med ASK.
Torsdagsholdet er igang med at lave en status for el/vand på Bryggen.
Afregning af el på bro 8 er ikke gennemskuelig. Samtidig er prisen høj (2,5kr. pr. kWh). Det er Krogen der står for afregning af el på broen. Fremadrettet ønskes det at det er Ejvind som skal varetage denne opgave.

9) Materiel – Peter C.

 • Der opfordres til at AMK burde være repræsenteret i udvalget.
 • Der kommer til at blive udfordringer ifb. med søsætning da den hidtidige plan med forskellige  bådrækker ikke holder.
 • Både ved AMK skal flyttes da der skal nedgraves en kloakledning.
 • Der er budget på 80.000kr. til kran, traktor,stropper, forsikringer osv.
 • Muligheder for kurser i løftegrej vil blive undersøgt for at have flere der kan håndtere både i fremtiden.

10) Hjemmeside – André S.
Det er besluttet at referater offentligøres på hjemmesiden. For at få dem ud hurtigst muligt efter de er udarbejdet vil der blive 3-5 dage til at melde tilbage omkring rettelser.
Der ønskes en klar definition af ansvarsområder og ansvarlig kontaktperson ifht. samarbejdspartnere.

11) Sammenligning af havne – Jørgen R.
For at få en sammenligning af kajmeterpriserne i de omkringliggende havne er deres regnskaber blevet sammenlignet. Det har givet et godt billede af priserne, men det kan dog stadig ikke bruges som direkte sammenligning da regnskaberne ikke er specifikke nok.

12) Kommende medlemsmøde (17. marts)
Fra dette møde er følgende relevant at tage med til medlemsmødet:

 • Brochure
 • TallyKey
 • Badehus og grillpladser
 • Stramninger omkring betaling af pladser
 • Prioritering af venteliste
 • Info om Bryggen,
 • Søsætning og udfordringer

Næste møde 13. marts