Indkaldelse til Aarhus Sejlklubs generalforsamling 22. november 2018

Kære medlem af Aarhus Sejlklub!

Klubbens ordinære generalforsamling afholdes Torsdag den 22. november 2018 kl. 19:00 i klubhuset, Kystpromenaden 7, 8000 Aarhus C. 

DAGSORDEN: 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Godkendelse af revideret regnskab for det forløbne år.
 4. Forslag til ændring af vedtægternes §5. Forslaget bemyndiger, hvis det vedtages, bestyrelsen til at definere andre kontingenttyper, der ikke dækker hele året af hensyn til særlige behov i forbindelse med klubbens aktiviteter. Forslaget er indsendt af Frederik Strange. Bestyrelsen støtter forslaget. Forslaget vedhæftet.
 5. Indkomne forslag:
  1. Forslag om køb af to brugte J70ere til Aarhus Sejlklub fra J70-afdelingen/Peter Warrer. Bestyrelsen støtter forslaget. Forslaget vedhæftet.
  2. Forslag om opsparing til klubhus fra Aarhus Sejlklubs bestyrelse. Forslaget vedhæftet.
 6. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 10. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
 11. Eventuelt.

Regnskabet vil være tilgængeligt på Aarhus Sejlklubs hjemmeside og fremlagt i klubhus senest onsdag 14. november 2018.

Indkaldelse incl. alt øvrigt materiale, forslag etc. er tilsendt hvert enkelt medlem pr. email 5. november 2018.

På bestyrelsens vegne

Jens Erik Hansen

Formand

Fællesspisning før generalforsamlingen: Der er fællesspisning kl. 18:00 med den traditionelle menu, skipperlabskovs. Maden koster 50 DKK. Tilmelding til spisning, senest tirsdag 14. nov. 2018,  via nemtilmeld på www.aarhussejlklub.dk, hvor også betalingen sker. Tilmeding kan også ske på liste lagt frem i klubhuset, forudsat at der samtidig betales via MobilePay.