Mødereferat: Årsmøde for Voksenjoller

Mødereferat: Årsmøde i gruppen Voksne jollesejlere i Århus, under Århus Sejlklub

Dato: onsdag den 22/3, kl 19.00 – 21.00

Sted: jolleklubhuset Århus havn

Deltagere: godt 20 jollesejlere.

For referatet: Peder Maribo (W10266)

 

Dagsorden:

 1. Slæbested, flydebro og arbejdsdag
 2. Jollepladsfordeling 2017
 3. Mandags træning
 4. Onsdags sejlads
 5. Orientering om byggeriet af Sejlsports Centeret
 6. Jollens dag
 7. Valg af medlemmer til udvalget

Formand for gruppen Henning Wermuth ridsede dagsorden op og orienterede:

 

 1. Slæbested, flydebro og arbejdsdag

Slæbested er etableret (ros til de mange, der har arbejdet hårdt med det!). Der er stadig nogle udestående arbejder med flydebroen, bl.a. montage af et beslag samt fenderliste. Området til placering af jollerne (udlægning af sveller) er desuden en vigtig opgave at få taget sig af snart. Henning efterlyser en tovholder til at organisere arbejdet på den forestående arbejdsdag for jollesejlere lørdag den 1. april. Der var ikke nogen der meldte sig. Der var flere, der meldte sig som deltagere på arbejdsdagen, og planen blev at se ad-hoc på organisering af jollepladsen (jf. oplæg til plan for dette, se punkt 2). Der vil blive udmeldt arbejdsdag for hele sejlklubben snart, det bliver sidst i april. En opgave til arbejdsdagene er at få fjernet den jordbunke, der pt ligger på grusarealet foran klubhuset, så dette areal kan blive brugt til joller. Det kræver én, der kan køre gummiged (dvs. en snak med fx Knud Nikolai). (Efter mødet var vi nogle wayfarersejlere, der var ude på den nye flotte flydebro, og var lidt betænkelige over om længden og max-dybden af den del af broen, der er under vand, er tilstrækkelig til at muliggøre isætning af Wayfarer. Der kom forslag om at montere nogle lægter på tværs på den midterste den af broen, som muliggør at man kan lægge flere kræfter i ved ophal af jolle+vogn, og måske også et endestop for jollevogne ved broens kant. Hermed et forslag til opgave på arbejdsdage).

 

 1. Jollepladsfordeling 2017

Thomas har overblik over hvem, der har betalt i år. Der er 3 – 4 udmeldinger. Der skal laves en plan for placering af joller, som skal koordineres med Kraftcenter og ungdomsjolleafd. Alternativet er anarki og ”først til mølle”. Henning efterlyste en rimelig målfast planskitse over området som udgangspunkt for en plan. Jacob og Ketil meldte sig til at komme med et oplæg til hvordan jolleplacering kan organiseres. Planen kan danne udgangspunkt for arbejdet med at få sveller og joller arrangeret på arbejdsdagen den 1. april, hvor planforslaget fra Jacob og Ketil kan vendes med ungdomsjollesejlerne. Kraftcenterjollerne ønsker formentligt en placering så tæt på slæbestedet som muligt. Mange andre fremførte at det ikke var det store problem med at rulle jolle og vogn til slæbestedet fra andre placeringer, det er under alle omstændigheder ikke langt. En vigtig ting ved placering af joller er hensyn til mulighed for at tøjre joller, så de ikke vælter i blæsevejr. Svæller mellem jollerne med en strik om kan bruges til fastgørelse. Thomas kontakter Rasmus (kasserer) for at få lavet vandfaste klistermærker til joller, der har betalt kontingent og pladsleje. Henning understregede at det er enhver jolleejers pligt at forsyne jolle, ophalervogne, trailer, sejl og andet, der er placeret på klubbens område, med tydeligt navn og telefonnummer på ejeren. I modsat fald kan man risikere at de fjernes ved oprydning på området.

 

Det er lidt uklart hvilket område vi egentligt kan disponere over, idet dette ikke er meldt klart ud af Århus Kommune Sport & Fritid i relation til byggeriet. Men som udgangspunkt græs/flise området nordvest for klubhuset, og den nærmeste del af grusarealet foran klubhuset. Arealet deles af alle jollesejlere.

 

 1. Mandagstræning 2017

Carl Johan har snakket med Pierre, der har tilbudt at organisere træning for de voksne jollesejlere 6 mandage her i foråret. Første gang bliver mandag den 1/5 (der bliver et orienteringsmøde i klubhuset om træningen mandag den 24/4 kl 20). Mere info sendes ud via hjemmesiden og Facebookgruppen. Udover Pierre vil også Ida og Ida Marie deltage på trænersiden. Det er altså meget højt erfaringsniveau, der har tilbudt at stille op og lære os mere om trim og taktik, og ideen er at vi skal få en fælles kultur omkring deling og udvikling af erfaring og viden. Evt. også via en fælles snak i klubhuset efter sejladserne (se også punkt 4). Det bliver ikke for nybegyndere, men for øvede sejlere, men alle der kan tumle egen jolle opfordres til at deltage. Udgifter til mandagstræning dækkes af aktivitetsbidraget og det koster ikke noget herudover at deltage. Hvis arrangementet bliver en succes (dvs. minimum 5 joller hver gang) vil det muligvis blive gentaget i efteråret. Initiativet blev rost og hilst velkomment, det er helt i tråd med Sejlklubbens formålsparagraf.

 

 1. Onsdagssejlads

Søren orienterede. Første sejlads er i år onsdag den 3/5, med start kl 18.15. Yderligere oplysninger, bla. om vilkår og betaling via hjemmesiden. Søren sørger for denne information, og administrerer tilmeldinger og resultater. Alle deltagere skal tage minimum én tjans på dommerbåden. Knud Nikolai har meldt sig til endnu en sæson som kaptajn på dommerbåden, og der arbejdes på at finde ham en fast makker i det omfang Børge ikke kan deltage. Søren meldte fra i forhold til at koordinere omkring spiseordningen. Konklusionen omkring dette er at det undersøges om man evt. kan organisere fælles indkøb af fx sandwich, alternativt bliver det baseret på egne madpakker. Det blev fremført at vi skal forsøge at finde ud af en ordning så dommerne kan få en sandwich eller lign. efter sejladsen. Martin M undersøger om Fredes Flyvende kan levere sandwich til en fornuftig pris, og om man evt. kan bruge ”nemtilmelding.dk” som platform for bestilling og betaling af sandwich. Frederik Strange og Nikolai fra sejlerskolen blev nævnt som personer, der har erfaring med denne platform. Søren nævnte at onsdagssejladsen har egen bankkonto, der evt. kan bruges i forbindelse med betaling. Der er ikke mange pigesejlere tilbage i onsdagssejladserne, men det gør at man bedre kan bruge tiden efter sejlads i klubhuset til en sejladsevaluering. Dette blev foreslået af Søren.

 

Der er træningssamling for 505 + Contender den 8. & 9. april (Peter Hansen er træner).

 

 1. Orientering om byggeriet af sejlsportscenter

Henning har deltaget i et væld af møder i en tilsyneladende noget kaotisk proces med mange interessenter og uklare rammer og fremgangsmåder. Henning havde prøvet at fremskaffe en plantegning, men byggeriets hjemmeside er ikke velfungerende, så det var ikke muligt. Henning orienterede om indretning af det 300 – 400 m2 store byggeri i to planer. De primære interesser fra jollesejlerne om mulighed for adgang til WC, bad & omklædningsfaciliteter, køkken og værksted ser ud til at blive indfriet (for WC’ers vedkommende til overflod…). Centeret kommer bla. til at indeholde en meget stor hal med 6 m lofthøjde, og et fitnesscenter. Det er tilsyneladende uenighed i Århus Sejlklubs bestyrelse om hvorvidt man ser sine interesser tilstrækkeligt tilgodeset i det nye center, og får indfriet løftet om at det nye center vil stille sejlklubben facilitetsmæssigt på et uændret eller bedre niveau end med de bygninger mv, end det man har i dag. Jolleklubhuset vil blive fjernet når centeret står klar, men nuværende pavilloner med omklædning og bad fjernes først efter 2018.

 

 1. Jollens dag

Carl Johan og Thomas har taget dette fine initiativ til at nye interesserede jollesejlere kan komme og høre mere om jollesejlads og måske få en prøvetur. Det bliver lørdag den 6/5. Der vil være mulighed for at prøve Klub-Contendere og i hvert fald to Wayfarer joller viser frem med mulighed for at komme med ud på vandet. Contendersejlads kræver egen våd/tør-dragt. Har man en ældre dragt men ikke bruger vil det være fornemt hvis man kan tage den med på jollens dag. Alle opfordres til at sprede den glade nyhed om jollens dag på skoler, arbejdspladser, sociale medier mv., alle er velkomne.

 

 1. Valg til udvalget

Agnete ønsker at udtræde. Thomas, Henning, Ulrik er villige til at fortsætte og det blev modtaget med applaus. Solveig og Carl Johan meldte sig som nye deltagere og blev også klappet ind. Vi regner med at Martin N fortsætter også. Herudover er Per Henrik fra Sejlklubbens bestyrelse medlem. Dejligt at der er jollesejlere, der vil gå forrest i arbejdet med at varetage interesserne fra de voksne jollesejlere, vi andre på huske at bakke godt op om dette – ikke mindst de praktiske opgaver, der vil være ekstra store i byggerodsåret 2017.

 

Evt:

Der blev spurgt til om der var plads til nye jollesejlere. Henning meddelte at han pga uklarhed om plads og byggeplaner havde måttet sige nej til en henvendelse fra en Wayfarer besætning i efteråret, men har efterfølgende fået den besked fra Sejlklubbens bestyrelse at vi ikke må afvise nye interesserede jollesejlere. Vi skal finde plads til nye joller på de arealer vi har.

 

 

/Peder