Ordensreglement for Aarhus Sejlklubs fartøjsstation

 • De første tre år er pladsen en ”prøveplads” i hvilke det vurderes, ud fra medlemmets engagement i klubbens liv og aktiviteter, om dispositionsretten kan fortsætte.
 • Pladsen tildeles en bestemt person og båd og må ikke anvendes i erhvervsøjemed – herunder tilmeldes Air BNB eller lignende.
 • Båden kan ikke bruges som bolig uden ansøgning og skriftlig tilladelse fra bestyrelsen.
 • Pladsen kan ikke sælges eller overdrages til andre.
 • Båden skal være helårs ansvarsforsikret i pladshavers navn.
 • Båden kan ikke udskiftes med en anden, før man har søgt og fået plads til denne. Sker dette ikke, er der ingen sikkerhed for at en plads på fartøjsstationen kan bibeholdes.
 • Man kan ikke forvente at have samme plads hvert år.
 • Båden skal føre klubbens stander, som udleveres gratis på klubbens kontor, og være forsynet med hjemsted og navn. Navnet skal, af hensyn til havnemesterens tilsyn, være læseligt fra fortøjningsbro og for trailerbaserede
  bådes vedkommende fra forende af disse. Mærkaten med pladshaverens medlemsnummer, som er havnemyndighedens registreringsværktøj, skal sættes ved stævn.
 • Pladshaver skal mindst være i besiddelse af et duelighedsbevis for lystsejlere.
 • Når en bådejer forlader sin plads for en eller flere nætter, skal pladsskiltet vendes til grøn markering.
 • Såfremt pladshaver ikke kan udnytte sin tildelte plads i en længere periode (mere end 4 uger), skal denne informere fartøjsinspektøren skriftligt herom, således at sejlklubben kan udnytte de begrænsede resurser bedst muligt. Det betragtes ikke som udnyttelse, hvis båden ikke jævnligt benyttes til aktiv sejlads. Vinteroplag dog undtaget.
 • Benyttes en tildelt plads ved fartøjsstationen ikke senest den 1. juni, og der ikke forinden er truffet anden aftale med fartøjsinspektøren, kan fartøjsinspektøren disponere bådpladsen til anden side.
 • Rettidig indbetalt pladsleje for et kalenderår tilbagebetales kun ved afmelding af pladsen inden den 1. april.
 • Hvis et medlem lader sit fartøj henligge ved fartøjsstationen i en ikke sejlduelig stand eller på en måde og i en stand som er til væsentlig gene for andre, og undlader at reagere i overensstemmelse med fartøjsinspektørens henvendelse herom, kan medlemmets dispositionsret over pladsen fratages ved bestyrelsesbeslutning.
 • På vinterpladsen skal båden anvende et af sejlklubberne godkendt stativ, som kan håndteres af klubbernes fælles materiel. Klubben driver en stativordning (beskrevet på hjemmesiden), der giver medlemmerne mulighed for
  fleksibel adgang til sikre og ensartede stativer.
 • Man kan som pladshaver selv anvende kran og løftevogn, på betingelse af at pladshaver har gennemgået kursus i anvendelse af disse faciliteter. Kursusmuligheder kan oplyses af klubben.
 • Ved brug af kran skal der etableres afspærring; se vejledning på kranen.
 • Opbevaring af master skal ske i mastecontainer (<12m) eller i kælder under restauranten (12-15m) således placeret at kun master, der er for lange til at ligge langs den østlige side af kælderen, må placeres langs den
  vestlige eller i maskinhus (> 15 m). I mastekælderen kan mindre bomme placeres under loftet – og kun der! Alt det i dette afsnit omtalte grej skal være mærket med navn og tlf.nr. Henstilles der andet udstyr i kælderen vil dette blive fjernet uden ansvar.
 • Højtryksspuling af båden er ikke tilladt.
 • Vær ligeledes opmærksom på, at det er en absolut betingelse for at have bådplads på Aarhus Sejlklubs område, at båden er ansvarsforsikret. Ansvarsforsikringen skal både dække skader i vandet, skader på land, skader opstået
  ved optagning og søsætning mv., herunder skader på kran og andet materiel. Forsikringen skal omfatte alle årets 12 måneder. Sejlklubben opfordrer til, at der også tegnes kaskoforsikring, da ansvarsforsikringen har sine
  begrænsninger.
 • Endelig skal det indskærpes, at al håndtering af både ved optagning og søsætning samt transport på land, foregår på ejerens ansvar.


Fartøjsinspektør:

Aarhus Sejlklub Fartøjsinspektør koordinerer tildeling bådpladser, sikrer overblik over fartøjsstationen og er kontaktperson for nye ansøgninger om bådplads

Ib Holst-Langberg

Fartøjsinspektør
+45 6126 2690

Du kan kontakte Aarhus Sejlklub fartøjsinspektør via e-mail
fartojsinspektor@aarhussejlklub.dk