Ordensreglement for Aarhus Sejlklubs fartøjsstation

 • Båden skal være helårs ansvarsforsikret i pladshavers navn.

 • Båden og pladsen må ikke anvendes i erhvervsøjemed – herunder tilmeldes Airbnb eller lignende portaler.

 • Bådejere er forpligtet til at følge fartøjsinspektørens anvisning af bådplads herunder eventuel forhaling til midlertidig plads.

 • Båden kan ikke bruges som bolig uden ansøgning og skriftlig tilladelse fra bestyrelsen. Se i øvrigt afsnit 4.14 i Håndbog for Kølbådsejere.

 • Pladsen kan ikke sælges eller overdrages til andre

 • Båden kan ikke udskiftes med en anden, før man har søgt og fået plads til denne. Sker dette ikke, er der ingen sikkerhed for, at en plads på fartøjsstationen kan bibeholdes.
 • Man kan ikke forvente at have samme plads hvert år.
 • Båden skal føre klubbens stander, som udleveres gratis på klubbens kontor, og være forsynet med hjemsted og navn. Navnet skal af hensyn til fartøjsassistenternes og havnemesterens tilsyn, være læseligt fra fortøjningsbro og for trailerbaserede bådes vedkommende fra forende af disse.
 • Mærkaten med pladshaverens medlemsnummer, som er havnemyndighedens registreringsværktøj, skal sættes ved stævn.
 • Når en bådejer forlader sin plads for en eller flere nætter, skal pladsskiltet vendes til grøn markering.
 • Såfremt pladshaver ikke kan udnytte sin tildelte plads i en længere periode (mere end 4 uger), skal denne informere fartøjsinspektøren skriftligt herom, således at sejlklubben kan udnytte de begrænsede resurser bedst muligt.
 • Benyttes en tildelt plads ved fartøjsstationen ikke senest den 1. juni, og der ikke forinden er truffet anden aftale med fartøjsinspektøren, kan fartøjsinspektøren disponere bådpladsen til anden side.
 • Båden skal til en hver tid være sødygtig og i yachtmæssig stand og må på ingen måde henligge, så den er til væsentlig gene for andre.
 • En båd er i yachtmæssig stand når følgende forudsætninger er opfyldt:
  • Båden er fuldt rigget med bom, mast og stag klar til sejlads.
  • Der må ikke være større samlinger af grønne alger på dækket.
  • Hvis der er monteret sejl på båden, skal disse være fastgjort, så de ikke løsriver sig.
  • Bunden af båden skal være rengjort inden for det sidste år, så den fremstår uden væsentlig begroning.
  • Skibsdækket skal være ryddet for unødvendigt grej.
  • Løbende rig skal være fastgjort, således at det ikke slår mod masten eller andre dele af riggen.
 • Undlader et medlem at efterkomme fartøjsinspektørens påtale i forhold til overholdelse af ordensreglementet, kan medlemmets dispositionsret over pladsen fratages ved bestyrelsesbeslutning.

I øvrigt henvises til “Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn


Fartøjsinspektør:

Aarhus Sejlklub Fartøjsinspektør koordinerer tildeling bådpladser, sikrer overblik over fartøjsstationen og er kontaktperson for nye ansøgninger om bådplads

Ib Holst-Langberg

Fartøjsinspektør, bestyrelsesmedlem, kølbådsudvalg, Fælles Fartøjsstation
+45 6126 2690

Du kan kontakte Aarhus Sejlklub fartøjsinspektør via e-mail
fartojsinspektor@aarhussejlklub.dk